Korporativne radnje koje odobrava Komisija

Uz zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira putem javne ponude, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju i dokaze:zahtjev za odobrenje emisije,

 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 81/15),
 • zapisnik sa sjednice skupštine (Zakon o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o povećanja kapitala (Zakon o privrednim društvima, član 26. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 85/08)) – odnosno odluka Nadzornog odbora o povećanju kapitala (Zakon o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o emisiji vrijednosnih papira (Zakon o privrednim društvima, član 25. Zakona o tržištu vrijednosnih papira) – odnosno odluka Nadzornog odbora o emisiji vrijednosnih papira (Zakon o privrednim društvima),
 • prijedlog prospekta (Član 32. -35. Zakona o tržištu vrijednosnih papira),
 • statut društva,
 • ugovor između emitenta i banke depozitara,
 • ugovor između emitenta i Registra vrijednosnih papira,
 • dinansijski i revizorski izvještaji,
 • mišljenje ili saglasnost organa nadležnog za nadzor poslovanja finansijskih organizacija, ako je emitent finansijska organizacija,
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 1., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 31/13,48/14,60/14).

Uz zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju i dokaze:zahtjev za odobrenje emisije,

 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08),
 • zapisnik sa sjednice skupštine (Član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o povećanja kapitala (Član 142. Zakona o privrednim društvima, član 47. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 85/08) – odnosno odluka Nadzornog odbora o povećanju kapitala (Član 132. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o emisiji vrijednosnih papira (Član 142. Zakona o privrednim društvima, ?lan 25. Zakona o tržištu vrijednosnih papira) – odnosno odluka Nadzornog odbora o emisiji vrijednosnih papira (?lan 132. Zakona o privrednim društvima),
 • prijedlog skraćenog prospekta (prilog uz Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 18/09),
 • statut društva,
 • ugovor između emitenta i banke depozitara,
 • ugovor između emitenta i Registra vrijednosnih papira,
 • finansijski i revizorski izvještaji,
 • mišljenje ili saglasnost organa nadležnog za nadzor poslovanja finansijskih organizacija, ako je emitent finansijska organizacija
 • nalaz ili izvještaj ovlaštenog procjenitelja, ako se uplata vrši u stvarima ili pravima, a u skraćenom prospektu se navodi način procjene vrijednosti stvari i prava, 
 • ako se uplata vrši u stvarima ili pravima, dokaz o vlasništvu na stvarima i pravima koji su predmet emisije, koji banci depozitaru dostavlja kupac vrijednosnih papira sa izjavom da na stvarima nema tereta,
 • dokaz o ispunjenju uslova iz Člana 22.-27. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira,
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 2., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09)

 

Uz zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira, potrebno je dostaviti sljede?u dokumentaciju i dokaze:

 • prijava za upis promjena u registru emitenata kod Komisije, sa popunjenim obracem (obrazac 1. prilog 2.),
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08)
 • zapisnik sa sjednice skupštine (Član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka o rasporedu dobiti (Član 160.-164. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka o povećanju kapitala (Član 160.-164. Zakona o privrednim društvima),
 • izvještaj neovisnog revizora,
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 33., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09)

Uz zahtjev za odbrenje smanjenja osnovnog kapitala društva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju i dokaze:

 • prijava za upis promjena u registru emitenata kod Komisije, sa popunjenim obracem (obrazac 1. prilog 2.),
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (?lan 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08)
 • zapisnik sa sjednice skupštine (član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka o smanjenju kapitala/pokriću gubitka (član 169. – 186. Zakona o privrednim društvima),
 • dokaz o objavi Odluke u dnevnim novinama (2x), (član 170. stav 2. Zakona o privrednim društvima),
 • zvještaj neovisnog revizora,- dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 32., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09).
 • prijava za upis promjena u registru emitenata kod Komisije, sa popunjenim obracem (obrazac 1. prilog 2.),
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08),
 • zapisnik sa sjednice skupštine (Član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o sticanju vlastitih dionica (član 225.i 226. Zakona o privrednim društvima, ili
 • odluka Nadzornog odbora društva o sticanju vlastitih dionica (član 227. Zakona o privrednim društvima),
 • obavijest o sticanju vlastitih dionica (Član 5. Pravilnika o na?inu sticanja i prometovanja vlastitim dionicama, „Službene novine FBiH“, broj 12/04),
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 29., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09)

Uz zahtjev za odobrenje zamjene vrijednosnih papira (emisija vrijednosnih papira radi konverzije, spajanja, podjele i denominacije), koje vrši Komisija, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju i dokaze:

 • prijava za upis promjena u registru emitenata kod Komisije, sa popunjenim obracem (obrazac 1. prilog 2.),
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08),
 • zapisnik sa sjednice skupštine (član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka o zamjeni vrijednosnih papira, (član 31. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 18/09),
 • dokaz o ispunjenju radnji obavještavanja, (član 57. stav 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 85/08),
 • mišljenje revizora o usklađenosti zamjene sa zakonom (član 33. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira),
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 17., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09)