Tržište kapitala u Federaciji BiH, kao i ovlaštenja i djelokrug rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i drugih institucija i učesnika na tržištu kapitala, regulisani su sljedećim propisima:

  • Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine FBiH“ broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17),
  • Zakonom o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17),  
  • Zakonom o Registru vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 39/98, 36/99, 33/04),
  • Zakonom o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 25/17),
  • Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15), Zakonom o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine Federacije BiH“ broj 77/15) i
  • Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 104/16). 

Shodno navedenim zakonima, osnovna misija Komisije je regulacija uslova, načina funkcionisanja i poslovanja, licenciranje ovlaštenih pravnih i fizičkih lica i vršenje nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala: Registrom vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, brokerskim kućama, brokerima/dilerima, investicijskim savjetnicima, društvima za upravljanje fondovima i investicijskim fondovima te bankama ovlaštenim za obavljanje poslova depozitara i skrbnika na tržištu vrijednosnih papira. Također, nadležna je za vođenje registra emitenata vrijednosnih papira, registra fondova, registra profesionalnih posrednika, odobravanje emisija vrijednosnih papira, odobravanje ponuda za preuzimanje dioničkih društava, odobravanje i nadziranje provođenja korporativnih radnji u dioničkim društvima, praćenje obaveze objavljivanja izvještaja o finansijskom poslovanju dioničkih društava, zaštitu prava dioničara i drugo.

Komisija je također nadležna za izricanje zakonom utvrđenih mjera prema ovlaštenim učesnicima na tržištu kapitala, oduzimanje ili obustavljanje na određeno vrijeme dozvola ovlaštenim učesnicima pravnim i fizičkim licima, izdavanje prekršajnih naloga ili podnošenje prekršajnih prijava, podnošenje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu ili krivičnih prijava.

U okviru svoje nadležnosti Komisija, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu, razmatra i donosi propise, odluke i druge pojedinačne akte na sjednici Komisije. Odluke Komisije u upravnim postupcima su konačne, a protiv istih se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.