08.02.2023.
Novosti

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH potpisala Sporazum o operativnoj saradnji sa Finansijskom-Financijskom policijom Federacije BiH

Sporazum o operativnoj saradnji između Finansijske-financijske policije Federacije BiH i Komisije za vrijednosne papire ima za cilj olakšavanje aktivnosti, povećanje transparentnosti i efikasnosti u osiguranju primjene i nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na emisiju i promet vrijednosnih papira, nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na finansijsko poslovanje, devizno poslovanje, unutrašnji platni promet, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti i otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela privrednog i finansijskog kriminala i korupcije, jače kontrole s ciljem generalne i specijalne prevencije, te pristupa podacima i raspoloživoj dokumentaciji kojom raspolažu Strane potpisnice.
Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH potpisala Sporazum o operativnoj saradnji sa Finansijskom-Financijskom policijom Federacije BiH

Dana 8.2.2023. godine potpisan je Sporazum o operativnoj saradnji između Finansijske-financijske policije Federacije BiH i Komisije za vrijednosne papire, kao rezultat dobre saradnje dviju institucija i zajedničkog opredjeljenja za nastavak iste, s ciljem olakšavanja aktivnosti, povećanja transparentnosti i efikasnosti u osiguranju primjene i nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na emisiju i promet vrijednosnih papira, nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na finansijsko poslovanje, devizno poslovanje, unutrašnji platni promet, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti i otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela privrednog i finansijskog kriminala i korupcije, jače kontrole s ciljem generalne i specijalne prevencije, te pristupa podacima i raspoloživoj dokumentaciji kojom raspolažu Strane potpisnice.

U ime Finansijske-Financijske policije Federacije BiH Sporazum je potpisao glavni inspektor Amel Topalović, a u ime Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH predsjednik Komisije Adnan Zukić.

Glavni inspektor Finansijske-Financijske policije Federacije BiH izjavio je da je Sporazum rezultat zajedničkog opredjeljenja rukovodstva obje institucije da dosadašnju uspješnu saradnju i razmjenu podataka i informacija podignu na jedan viši nivo u smislu operativnosti u postupanju i preduzimanju mjera iz nadležnosti Strana potpisnica kao i zajedničkom operativnom djelovanju u vršenju inspekcijskog nadzora i otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela privrednog i finansijskog kriminala i korupcije.

Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH naglasio je da je izuzetno zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa Finansijskom policijom Federacije BiH, ali da će se ta saradnja današnjim potpisivanjem Sporazuma formalizirati i time dodatno unaprijediti, jer će biti stvorena osnova za efikasniju razmjenu informacija u pogledu praćenja primjene propisa koji regulišu obavljanje poslova na tržištu kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime će osigurati i promovirati pošteno, sigurno i transparentno tržište kapitala, kao i ostvariti veći stepen zaštite investitora.  

Ove dvije institucije su i do sada imale zavidan nivo saradnje, a ovim činom će se ta saradnja podići na još viši nivo kroz zajedničke operativne aktivnosti od kojih će obje institucije imati koristi, u smislu značaja i rada kojim se ostvaruje i napredak u ovoj oblasti za članstvo BiH u EU.

Na kraju je istaknuto da će potpisivanje Sporazuma zasigurno doprinijeti kvantitativno i kvalitativno većem broju predmeta u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz nadležnosti obiju institucija.