Datum Dokument
02.04.2024. 10 Obrazac prijave lica koja imaju pristup povlaštenim informacijama- postupanje po članu 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH” broj 85/08, 102/12, 86/15, 25/17)
Obrazac za prijavu lica koja imaju pristup povlaštenim informacijama
Preuzimanje download
07.11.2023. 10 Prijava za upis u registar fondova Preuzimanje download
08.02.2023. 10 Obrazac izvještaja o događaju koji bitno utiče na poslovanje društva Preuzimanje download
30.01.2023. 10 Obrasci - dodatni finansijski izvještaji investicijskih fondova Preuzimanje download
30.01.2023. 10 Obrasci - osnovni finansijski izvještaji investicijskih fondova Preuzimanje download
30.01.2023. 10 Poseban izvještaj o poslovanju ovlaštenih učesnika Preuzimanje download
06.01.2023. 10 Obrazac_OEI-OS_ba Preuzimanje download
06.01.2023. 10 Obrazac_OEI-PD_ba Preuzimanje download
06.01.2023. 10 Obrazac_OEI-BA_ba Preuzimanje download
11.08.2017. 10 Zahtjev za davanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Preuzimanje download
08.04.2014. 10 Pravilnik o kvalificiranim udjelima OBRASCI Preuzimanje download
24.07.2013. 10 Obrazac ZDUF-1: Prilog Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje, članstvu i sticanju kvalificiranog vlasničkog udjela društva za upravljanje fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/17) Preuzimanje download
24.07.2013. 10 Obrazac 1: Prilog Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje fondovima i zatvorenog investicijskog fonda („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/17) Preuzimanje download
16.05.2012. 10 Zahtjev za odobrenje upisa profesionalnog posrednika u sudski registar Preuzimanje download
15.05.2012. 10 Obrasci za upis i promjenu podataka u Registru emitenata Preuzimanje download
15.05.2012. 10 Zahtjev za polaganje stručnog ispita-investicijski savjetnik Preuzimanje download
15.05.2012. 10 Zahtjev za polaganje stručnog ispita-broker Preuzimanje download
15.05.2012. 10 Zahtjev za izdavanje dozvole fizičkim osobama za obavljanje poslova investicijskog menadžera_savjetnika Preuzimanje download