Datum Dokument
02.04.2024. 10 Obrazac prijave lica koja imaju pristup povlaštenim informacijama- postupanje po članu 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH” broj 85/08, 102/12, 86/15, 25/17)
Obrazac za prijavu lica koja imaju pristup povlaštenim informacijama
Preuzimanje download
05.02.2024. 9 Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu VP (Neslužbeni prečišćeni tekst)
"Službene novine Federacije BiH", broj 99/22, 1/23, 12/23, 100/23
Preuzimanje download
05.02.2024. 9 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu
("Službene novine F BiH 100/23")
Preuzimanje download
05.02.2024. 9 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje
(Službene novine F BiH br. 63/23)
Preuzimanje download
05.02.2024. 9 Pravilik o dopuni pravilnika o reviziji finansijskih izvjestaja RVP SASE profesionalnih posrednika
(Službene novine F BiH br.06/23)
Preuzimanje download
23.01.2024. 9 Pravilnik o stručnom ispitu i edukaciji za druga lica i učesnike na tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH, broj 5/24
Preuzimanje download
25.12.2023. 9 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada
Službene novine Federacije BiH, broj 65/23
Preuzimanje download
07.11.2023. 10 Prijava za upis u registar fondova Preuzimanje download
13.07.2023. 9 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje fondovima Preuzimanje download
03.07.2023. 9 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja RVP, SASE, profesionalnih posrednika, te obavljanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednos
Službene novine Federacije BiH, broj 6/23
Preuzimanje download
05.05.2023. 9 Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH, broj 94/22
Preuzimanje download
25.04.2023. 9 Pravilnik o dodatnim uslovima za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
Službene novine Federacije BiH, broj 7/23
Preuzimanje download
06.03.2023. 9 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira - 12/23
Službene novine Federacije BiH, broj 12/23
Preuzimanje download
08.02.2023. 10 Obrazac izvještaja o događaju koji bitno utiče na poslovanje društva Preuzimanje download
31.01.2023. 9 Uslovi korištenja usluga internetskog pristupa sistemu Komisije za vrijednosne papire FBiH Preuzimanje download
30.01.2023. 10 Obrasci - dodatni finansijski izvještaji investicijskih fondova Preuzimanje download
30.01.2023. 10 Obrasci - osnovni finansijski izvještaji investicijskih fondova Preuzimanje download
30.01.2023. 10 Poseban izvještaj o poslovanju ovlaštenih učesnika Preuzimanje download
30.01.2023. 9 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 5/23
Preuzimanje download
22.01.2023. 9 Odluka o izmjena i dopuni Odluke o tarifi naknada
Službene novine Federacije BiH br. 5/23
Preuzimanje download
06.01.2023. 10 Obrazac_OEI-BA_ba Preuzimanje download
06.01.2023. 10 Obrazac_OEI-OS_ba Preuzimanje download
06.01.2023. 10 Obrazac_OEI-PD_ba Preuzimanje download
29.11.2022. 9 Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH broj 99/22, 1/23
Preuzimanje download
12.10.2022. 9 Pravilnik o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava
Službene novine Federecije BiH br. 81/22
Preuzimanje download
12.10.2022. 9 Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti i imovine investicijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 81/22
Preuzimanje download
12.10.2022. 9 Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 66/22
Preuzimanje download
19.08.2022. 9 Pravilnik o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda, društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 66/22
Preuzimanje download
03.06.2022. 9 Pravilnik o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br.43/22
Preuzimanje download
09.02.2022. 9 Odluka o tarifi naknada
Službene novine Federacije BiH br. 10/22
Preuzimanje download
23.09.2021. 7 Zakon o privrednim društvima (Neslužbeni prečišćeni tekst) Preuzimanje download
22.09.2021. 7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
Službene novine Federacije BiH br. 75/21
Preuzimanje download
25.12.2019. 9 Pravilnik o vođenju registra profesionalnih posrednika i registra brokera, investicijskih menadžera i investicijskih savjetnika
Službene novine Federacije BiH br. 97/19
Preuzimanje download
07.12.2017. 9 Pravilnik o registru udjela - neslužbeni prečišćeni tekst Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o ugovoru o članstvu, prospektu i zaštiti korisnika usluga društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o uslovima i poslovanju društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o registru članova dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o obračunu neto vrijednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o obračunu naknade društvu za upravljanje i obračunu prinosa dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o postupku nakande štete članovima dobrovoljnog penzijskog fonda i/ili dobrovoljnom penzijskom fondu
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o prestanku društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i prenosu prava upravljanja
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o promociji dobrovoljnih penzijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra dobrovoljnih penzijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih penzijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o izdavanje dozvole za rad i sticanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o izdavanju dozvole za upravljanje i davanju saglasnosti na prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja dobrovoljnih penzijskih fondova i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o uslovima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
23.11.2017. 9 Pravilnik o bankama depozitarima dobrovoljnih penzijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 97/17
Preuzimanje download
11.08.2017. 10 Zahtjev za davanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Preuzimanje download
07.07.2017. 9 Pravilnik o o kvalificiranim udjelima učesnika na tržištu vrijednosnih papira - neslužbeni prečišćeni tekst Preuzimanje download
06.07.2017. 9 Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje fondovima ili zatvorenog investicijskog fonda
Službene novine Federacije BiH br. 54/17
Preuzimanje download
06.07.2017. 9 Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za osnivanje, članstvu i sticanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 54/17
Preuzimanje download
06.07.2017. 9 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kvalificiranim udjelima učesnika na tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federecije BiH br. 54/17
Preuzimanje download
06.04.2017. 7 Zakon o tržištu vrijednosnih papira (Neslužbeni prečišćeni tekst) Preuzimanje download
06.04.2017. 7 Zakon o Investicijskim fondovima (Neslužbeni prečišćeni tekst) Preuzimanje download
05.04.2017. 7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 25/17
Preuzimanje download
05.04.2017. 7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Investicijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 25/17
Preuzimanje download
28.01.2017. 7 Zakon o Komisiji za vrijednosne papire (Neslužbeni prečišćeni tekst) Preuzimanje download
27.01.2017. 7 Zakon o izmjenama zakona o Komisiji za vrijednosne papire
Službene novine Federacije BiH br. 6/17
Preuzimanje download
30.12.2016. 7 Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 104/17
Preuzimanje download
29.04.2016. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednonsim papirima - neslužbeni prečišćeni tekst Preuzimanje download
28.04.2016. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednonsim papirima - izmjena 36/16
Službene novine Federecije BiH br. 36/16
Preuzimanje download
15.01.2016. 9 Pravilnik o razvrstavanju klijenata i pravilima poslovnog ponašanja u pružanju investicijskih usluga - neslužbeni prečišćeni tekst Preuzimanje download
14.01.2016. 9 Pravilnik o izmenama pravilnika o razvrstavanju klijenata i pravilima poslovnogponašanja u pružanju investicijskih usluga - izmjena 5/16
Službene novine Federecije BiH br. 5/16
Preuzimanje download
21.10.2015. 7 Zakon o privrednim društvima
Službene novine Federacije BiH br. 81/15
Preuzimanje download
20.10.2015. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima - izmjena 83/15
Službene novine Federecije BiH br. 83/15
Preuzimanje download
09.10.2015. 7 Zakon o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 86/15
Preuzimanje download
07.10.2015. 7 Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Službene novine Federacije BiH br. 77/15
Preuzimanje download
22.09.2015. 9 Smjernice za procjenu rizika i sprovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike iz nadležnosti Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH br. 9/15
Preuzimanje download
31.07.2015. 9 Pravilnik o razvrstavanju klijenata i pravilima poslovnog ponašanja u pružanju investicijskih usluga - izmjena 5/16
Službene novine Federacije BiH br. 5/16
Preuzimanje download
31.07.2015. 9 Pravilnik o razvrstavanju klijenata i pravilima poslovnog ponašanja u pružanju investicijskih usluga - izmjena 68/15
Službene novine Federacije BiH br. 68/15
Preuzimanje download
22.07.2015. 9 Pravilnik o dozvoljenim tržišnim praksama
Službene novine Federacije BiH br. 58/15
Preuzimanje download
22.07.2015. 9 Pravilnik o vezanim zastupnicima
Službene novine Federacije BiH br. 58/15
Preuzimanje download
20.12.2014. 9 Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira - neslužbeni prečišćeni tekst Preuzimanje download
19.12.2014. 9 Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira - dopuna 103/14
Službene novine Federecije BiH br. 103/14
Preuzimanje download
09.05.2014. 9 Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira - neslužbeni prečišćeni tekst Preuzimanje download
08.05.2014. 9 Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira - izmjena 36/14
Službene novine Federecije BiH br. 36/14
Preuzimanje download
29.04.2014. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima - izmjena 35/14
Službene novine Federecije BiH br. 35/14
Preuzimanje download
08.04.2014. 10 Pravilnik o kvalificiranim udjelima OBRASCI Preuzimanje download
27.03.2014. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima - izmjena 27/14
Službene novine Federecije BiH br. 27/14
Preuzimanje download
22.11.2013. 7 Autentično tumačenje odredbi člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire
Službene novine FBiH br. 92/13
Preuzimanje download
21.11.2013. 9 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržaju zahtjeva, prospekta i ugovora o upravljanju zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom
Službene Novine Federacije BiH br. 95/13
Preuzimanje download
24.07.2013. 10 Obrazac ZDUF-1: Prilog Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje, članstvu i sticanju kvalificiranog vlasničkog udjela društva za upravljanje fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/17) Preuzimanje download
24.07.2013. 10 Obrazac 1: Prilog Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje fondovima i zatvorenog investicijskog fonda („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/17) Preuzimanje download
18.06.2013. 9 Pravilnik o o kvalificiranim udjelima učesnika na tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 53/13
Preuzimanje download
18.06.2013. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima - izmjena 53/13
Službene novine Federecije BiH br. 53/13
Preuzimanje download
21.05.2013. 9 Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira -izmjena 46/13
Službene novine Federecije BiH br. 46/13
Preuzimanje download
20.12.2012. 9 Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira - izmjena 112/12
Službene novine Federecije BiH br. 112/12
Preuzimanje download
19.12.2012. 7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira 109/12
Službene novine Federacije BiH br. 109/12
Preuzimanje download
27.09.2012. 9 Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira -izmjena 87/12
Službene novine Federecije BiH br. 87/12
Preuzimanje download
16.05.2012. 10 Zahtjev za odobrenje upisa profesionalnog posrednika u sudski registar Preuzimanje download
15.05.2012. 10 Zahtjev za polaganje stručnog ispita-broker Preuzimanje download
15.05.2012. 10 Zahtjev za polaganje stručnog ispita-investicijski savjetnik Preuzimanje download
15.05.2012. 10 Obrasci za upis i promjenu podataka u Registru emitenata Preuzimanje download
15.05.2012. 10 Zahtjev za izdavanje dozvole fizičkim osobama za obavljanje poslova investicijskog menadžera_savjetnika Preuzimanje download
29.09.2011. 9 Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira -izmjena 73/09
Službene novine Federecije BiH br. 73/09
Preuzimanje download
29.09.2011. 9 Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira -izmjena 66/11
Službene novine Federecije BiH br. 66/11
Preuzimanje download
03.02.2011. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima - izmjena 7/11
Službene novine Federecije BiH br. 7/11
Preuzimanje download
15.12.2010. 9 Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira - izmjena 87/10
Službene novine Federecije BiH br. 87/10
Preuzimanje download
08.10.2010. 9 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova - neslužbeni prečišćeni tekst Preuzimanje download
07.10.2010. 9 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova - izmjena 67/10
Službene novine Federecije BiH br. 67/10
Preuzimanje download
28.07.2010. 9 Pravilnik o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 48/10
Preuzimanje download
08.07.2010. 9 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
Službene novine Federacije BiH br. 42/10
Preuzimanje download
12.05.2010. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima - izmjena 31/10
Službene novine Federecije BiH br. 31/10
Preuzimanje download
23.03.2010. 9 Pravilnik o upravljanju dioničkim drustvima
Službene novine Federacije BiH br. 19/10
Preuzimanje download
04.02.2010. 9 Odluka o prestanku važenja propisa Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH
Službene novine Federacije BiH br. 7/10
Preuzimanje download
29.12.2009. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima - izmjena 1/10
Službene novine Federecije BiH br. 1/10
Preuzimanje download
17.06.2009. 9 Pravilnik o uslovima za sticanje ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela investicijskog fonda sa javnom ponudom
Službene novine Federacije BiH br. 42/09
Preuzimanje download
17.06.2009. 9 Pravilnik o uslovima za osnivanje zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
Službene novine Federacije BiH br. 42/09
Preuzimanje download
17.06.2009. 9 Pravilnik o bankama depozitarima investicijskih fondova
Službene novine Federacije BiH br. 42/09
Preuzimanje download
22.04.2009. 9 Pravilnik o promociji investicijskih fondova sa javnom ponudom
Službene novine Federacije BiH br. 33/09
Preuzimanje download
22.04.2009. 9 Pravilnik o registru udjela
Službene novine Federacije BiH br. 33/09
Preuzimanje download
09.04.2009. 9 Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 31/09
Preuzimanje download
09.04.2009. 9 Pravilnik o ulaganju zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine
Službene novine Federacije BiH br. 29/09
Preuzimanje download
09.04.2009. 9 Pravilnik o ulaganjima otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom
Službene novine Federacije BiH br. 29/09
Preuzimanje download
10.03.2009. 9 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova
Službene novine Federacije BiH br. 18/09
Preuzimanje download
10.03.2009. 9 Pravilnik o uslovima poslovanja društva za upravljanje
Službene novine Federacije BiH br. 18/09, 7/10, 13/11, 83/15
Preuzimanje download
10.03.2009. 9 Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 18/09
Preuzimanje download
10.03.2009. 9 Pravilnik o posebnim poslovima i ograničenjima prometa vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 18/09
Preuzimanje download
10.03.2009. 9 Pravilnik o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima
Službene novine Federacije BiH br. 34/09
Preuzimanje download
23.01.2009. 9 Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire FBiH - neslužbeni prečišćeni tekst Preuzimanje download
22.01.2009. 9 Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire FBiH - izmjena 08/09
Službene novine Federecije BiH br. 08/09
Preuzimanje download
26.12.2008. 7 Zakon o tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 85/08
Preuzimanje download
26.12.2008. 7 Zakon o Investicijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 85/08
Preuzimanje download
26.03.2008. 9 Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire FBiH - izmjena 18/08
Službene novine Federecije BiH br. 18/08
Preuzimanje download
19.01.2005. 9 Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire FBiH
Službene novine Federacije BiH br. 49/99, 4/05, 18/08, 8/09
Preuzimanje download
30.12.2004. 9 Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire FBiH - izmjena 04/05
Službene novine Federecije BiH br. 04/05
Preuzimanje download
20.06.2004. 7 Zakon o registru vrijednosnih papira (Neslužbeni prečišćeni tekst) Preuzimanje download
19.06.2004. 7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 33/04
Preuzimanje download
19.06.2004. 7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vrijednosnih papira 36/99
Službene novine Federacije BiH br. 36/99
Preuzimanje download
19.06.2004. 7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire
Službene novine Federacije BiH br. 33/04
Preuzimanje download
05.04.2004. 9 Pravilnik o načinu sticanja i prometa vlastitih dionica
Službene novine Federacije BiH br. 12/04
Preuzimanje download
04.08.2001. 9 Odluka o povratu dijela naknade za kandidate koji ostvare natprosječne rezultate na ispitu za investicijske savjetnike
Službene novine Federacije BiH br. 35/01
Preuzimanje download
28.05.2001. 9 Odluka o standardima za izradu i odobravanje pravila i drugih akata berze ili drugog uređenog tržišta vrijednosnih papira u Federaciji BiH
Službene novine Federacije BiH br. 21/01
Preuzimanje download
04.11.1999. 9 Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire FBiH - izmjena 49/99
Službene novine Federecije BiH br. 49/99
Preuzimanje download
06.09.1999. 7 Zakon izmjenama i dopunama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire
Službene novine Federacije BiH br. 36/99
Preuzimanje download
15.10.1998. 7 Zakon o registru vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 39/98
Preuzimanje download
15.10.1998. 7 Zakon o Komisiji za vrijednosne papire
Službene novine Federacije BiH br. 39/98
Preuzimanje download