Ime i prezime Nedžma Bulić
Adresa Akademika Džemala Rezakovića bb, Fojnica
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje Bachelor Menadžmenta
Datum izdavanja 16.02.2018
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/3-19-27/18
Broj dozvole B-17-140/18
Telefon 061803842
E-mail nedzma.b@aw-broker.ba