Ime i prezime Damir Dinarević
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 21.12.2017
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/3-19-424/17
Broj dozvole I-17-37/17