Ime i prezime Sabina Topuzović
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 07.10.2021
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/2-19-274/19
Broj dozvole I-19-45/21