Ime i prezime Selma Karalić
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 12.12.2023
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/4-19-297/23
Broj dozvole I-16-49/23