30.05.2023.
Obavještenja

Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Stručni saradnik za pravne poslove u Pravnom odjeljenju - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – pripravnik.

Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Stručni saradnik za pravne poslove u Pravnom odjeljenju - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – pripravnik

Opis poslova:

Prati pravnu doktrinu i pravnu praksu u i izvan djelokruga Komisije, učestvuje u izradi propisa i akata Komisije, zakonskih prijedloga Komisije, daje pravna mišljenja na zahtjev Komisije i organizacionih jedinica i stranaka, daje pravna mišljenja na nacrte propisa i akata Komisije, daje pravna mišljenja u vezi s primjenom zakona i propisa Komisije, prati usklađenost propisa Komisije, vrši uporedne analize propisa iz oblasti tržišta kapitala i inicira izmjene i dopune propisa, obavlja poslove po nalogu načelnika odjeljenja u vezi sa građansko-pravnim i upravnim sporovima i drugim sudskim postupcima koje je Komisija ovlaštena pokrenuti ili u njima učestvovati, učestvuje u izradi unutrašnjih akata Komisije, obavlja i druge pravne poslove po nalogu predsjednika Komisije ili načelnika odjeljenja, neposredno je odgovoran načelniku odjeljenja.

Opšti uslovi: 

  1. Da je državljanin/državljanka BiH; 
  2. Da ima navršenih 18 godina i da nije stariji od 30 godina;
  3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
  4. Da protiv lica nije potvrđena optužnica, odnosno da nije osuđivano za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa (ne može se primiti u radni odnos lice koje izdržava kaznu izrečenu od strane MKSJ i nijedno lice koje je optuženo od strane MKSJ ili koja je osuđeno na kaznu zatvora od najmanje godinu dana za krivično djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava građana, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv imovine, protiv pravosuđa, protiv službene i druge odgovorne dužnosti, protiv osnova društvenog uređenja i sigurnosti FBiH, kao ni lice osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 3 godine za drugo krivično djelo, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno).

Posebni uslovi:

VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), Pravni fakultet, da se nalazi na evidenciji nezaposlenih radnika u Kantonu Sarajevo, odnosno u evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, odnosno u evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a u vezi programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavca iz javnog sektora, bez radnog iskustva u struci/zvanju diplomirani pravnik.

Uz prijavu na konkurs sa biografijom, potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju diplome i uvjerenja o položenim ispitima (dodatak diplomi), kao i originalnu ili propisno ovjerenu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova navedenih u konkursu, s tim da se opšti uslovi pod tačkama 3. i 4. dokazuju izjavama ovjerenim kod ovlaštenog organa. 

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa pristupit će pismenoj provjeri znanja i intervju. Bodovanje kandidata će se obaviti na osnovu prethodno utvrđenih kriterija.

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, te izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispunjavanju uslova propisanih članom 17. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“ broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17). 

Napomena za kandidate: 

Prijave na konkurs dostavljaju se neposredno ili preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, 71000 Sarajevo, Ćemaluša br. 9/II, sa naznakom „Prijava na konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom konkursu za označavanje muškog ili ženskog roda, podrazumijevaju oba roda.