Učesnici na tržištu vrijednosnih papira

Kako dobiti dozvolu za investicijsko savjetovanje - fizičko lice ? 

Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja za fizičko lice potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz da je lice koje podnosi zahtjev:

 1. punoljetno; 
 2. potpuno poslovno sposobno; 
 3. da ima najmanje VII stepen stručne spreme ekonomskog smjera sa ili bez radnog iskustva ili VI stepen stručne spreme ekonomskog smjera, odnosno VII stepen stručne spreme drugog smjera i najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima prometa vrijednosnim papirima na berzi ili drugom ure?enom javnom tržištu, kod profesionalnog posrednika ili regulatorne institucije ovlaštene za regulaciju i nadzor prometa vrijednosnim papirima;
 4. da ima uvjerenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja;
 5. da je podnio pisani zahtjev i platio propisanu naknadu za izdavanje dozvole;
 6. da se protiv njega ne vodi istraga, nije podignuta optužnica, niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela u Bosni i Hercegovini i/ili u državi čiji je državljanin;
 7. da nema izrečene, odnosno da više ne traju mjere zabrane obavljanja poslova u prometu vrijednosnim papirima;
 8. da mu nisu nastupile, odnosno više ne traju pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak, odnosno zabranu obavljanja poslova u prometu vrijednosnim papirima.
 9. da uplati naknadu za izdavanje dozvole (Odluka o tarifi naknada, «Službene novine Federacije BiH», broj 8/02, 7/03, 20/03, 24/04 i 61/05).

Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira za privredno društvo potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz o ispunjenju sljedećih uslova: (član 15. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja obustavljanja i ukidanja dozvola fizičkim osobama i privrednim društvima za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima):

 1. da je privredno društvo upisano u registar društava koji vodi nadležna institucija, te da je osnovni kapital u novcu u cijelosti uplaćen; 
 2. da osnivaču privrednog društva nisu nastupile okolnosti iz člana 2. tč. 5., 6. i 7. ovog pravilnika;
 3. da članovima uprave i zaposlenima nisu nastupile okolnosti iz članka 2. toč. 5., 6. i 7. ovog pravilnika, odnosno da se ne radi o razlozima iz člana 9. stava 2. ovog pravilnika;
 4. da osigura posebnu i fizički potpuno odvojenu materijalnu, tehničku i kadrovsku infrastrukturu za razdvojeno bavljenje brokerskim, odnosno dilerskim poslovima, ukoliko privredno društvo traži dozvolu za bavljenje sa obje vrste poslova; 
 5. da direktor privrednog društva ima najmanje VII stepen stručne spreme ekonomskog ili pravnog usmjerenja i jednu godine radnog iskustva nakon sticanja ove spreme ili VII stepen stručne spreme drugog usmjerenja i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja ove spreme ili VI stepen stručne spreme pravnog ili ekonomskog usmjerenja i dvije godine radnog iskustva nakon sticanja ove spreme;
 6. da ima uspostavljen sistem i organizaciju interne kontrole i imenovanu osobu ovlaštenu za obavljanje poslova interne kontrole, u skladu sa propisima Komisije; 
 7. da uplati naknadu za izdavanje dozvole (Odluka o tarifi naknada, «Službene novine Federacije BiH», broj 8/02, 7/03, 20/03, 24/04 i 61/05) i 
 8. druge uslove koje Komisija odredi propisom.

Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira za fizičko lice koje je steklo dozvolu van teritorije Federacije BiH potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz o ispunjenju propisanih uslova (kao za domaće fizičko lice), ovjeren prijevod dozvole ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu koje je steklo van Federacije BiH, te dokaz o uplati naknade za polaganje stručnog ispita. (Odluka o tarifi naknada, «Službene novine Federacije BiH», broj 8/02, 7/03, 20/03, 24/04 i 61/05). Komisija će nakon toga donijeti odluku o eventualnom polaganju razlike programa stručnog ispita.

Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira za fizičko lice potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz da je lice koje podnosi zahtjev:
1. punoljetno; 
2. potpuno poslovno sposobno; 
3. da ima najmanje VI stupanj stručne spreme; 
4. da ima uvjerenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine o položenom stručnom ispitu za obavljanje brokerskih/dilerskih poslova;
5. da protiv njega nije potvrčena optužnica ili da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda u Bosni i Hercegovini ili u drugoj državi za krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa, krivična djela protiv pravnog prometa, krivična djela protiv službene i druge odgovorne funkcije, krivična djela iz Zakona o vrijednosnim papirima, te krivična dijela za koja je najmanja propisana kazna zatvora u trajanju od jedne godine; 
6. da mu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela iz prethodne tačke, odnosno da više ne traju pravne posljedice osude za ta krivična djela;  
7.da protiv njega nije izrečena sigurnosna mjera u vezi sa vršenjem poslova u prometu vrijednosnim papirima koja je još na snazi;
8. da uplati naknadu za izdavanje dozvole (Odluka o tarifi naknada, «Službene novine Federacije BiH», broj 8/02, 7/03, 20/03, 24/04 i 61/05).

Kako steći uvjerenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine o položenom stručnom ispitu za obavljanje brokerskih/dilerskih poslova ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja?

 

Stručni ispit kandidat polaže pred Ispitnom komisijom, koju imenuje Komisija. Ispitna komisija je ovlaštena za pripremu ispitnih pitanja i odabir modaliteta ispitivanja.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti kandidat koji ispunjava ostale uslove za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira ili dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja. Komisija posebno organizuje stručni ispit za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, a posebno stručni ispit za investicionog savjetnika / investicionog menadžera. 

Javni oglas o datumu polaganja stručnog ispita i drugim uslovima za pristupanje polaganju stručnog ispita Komisija objavljuje najmanje dvadeset dana prije dana polaganja stručnog ispita, u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije kao i na web stranici Komisije. 

Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan podnijeti Komisiji najmanje 3 dana prije zakazanog ispitnog termina, zajedno sa dokazima o ispunjavanju uslova koji se odnose na stručnu spremu.

Komisija obavještava kandidate koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita o terminu i mjestu polaganja stručnog ispita najkasnije dan prije dana polaganja stručnog ispita. 

Program za stručni ispit nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Fizičko lice koje je steklo uvjerenje Komisije o položenom stručnom ispitu za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnih papira može podnijeti zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja, čiji se program takođe nalazi u prilogu Pravilnika o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira na web stranici Komisije (Službene novine F BiH, 31/09)

 Kandidatu koji je položio stručni ispit, Komisija izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 Lice koje je položilo stručni ispit za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnih papira može podnijeti zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova investicionog savjetnika / investicionog menadžera.  

 

Poslove na tržištu vrijednosnih papira mogu obavljati banke koje imaju dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Banke mogu obavljati poslove skrbnika nad vrijednosnim papirima, poslove depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira kao i poslove depozitara Fonda.